You are here

„Wyprawy do miejsc niemożliwych” – cykl warsztatów edukacyjno – artystycznych.

W ramach projektu przewidziano cykl warsztatów wychowawczych z wykorzystaniem połączonych metod artystycznych takich jak: drama, teatr, działania plastyczne, literackie i dociekania filozoficzne. Zajęcia mają na celu pomoc w harmonijnym - emocjonalnym, intelektualnym, moralnym i społecznym rozwoju;  pomoc w kształtowaniu postawy autonomii moralnej opartej na świadomie uznawanych, uniwersalnych wartościach; kształtowanie umiejętności interpersonalnych tj.: współpracy, empatii, wzajemnego poszanowania i respektowania ustalonych zasad. Ponadto zajecia kształtowały umiejętności intelektualne - postrzeganie i analizowanie problemów przy pomocy racjonalnej argumentacji; przeciwdziałania agresji i uzależnieniom, które są niejednokrotnie skutkiem zagubienia, frustracji i osamotnienia wobec przerastających siły wyzwań i problemów. Program wspomaga wysiłki rodziny, szkoły i innych instytucji angażujących się w wychowanie w zakresie wykraczającym poza program szkolny.