You are here

Kapituła Fundacji

W dniu 22 lutego 2016 r. w Warszawie odbyło się posiedzenie Kapituły Fundacji „Krąg Przyjaciół Dziecka” im. św. Józefa Kalasancjusza. Posiedzeniu przewodniczył o. Józef Tarnawski -  Przewodniczący Prezydium Kapituły. Zapoznano się ze sprawozdaniem z działalności za rok 2015 oraz z bilansem finansowym. Prezes fundacji o. Bogdan Dufaj przedstawił plan pracy Zarządu Fundacji na rok 2016. Kapituła Fundacji zatwierdziła sprawozdanie Zarządu z działalności Fundacji za 2015 rok i jednogłośnie podjęła uchwałę w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Fundacji z wykonania przez nich obowiązków w roku 2015. Członkowie  Kapituły zatwierdzili także plan pracy Zarządu Fundacji na rok 2016. Po wyczerpaniu porządku spotkania członkowie kapituły wystąpili z wolnymi wnioskami i podzielili się uwagami oraz  przekazali wyrazy uznania dla działalności Fundacji.