You are here

Cele fundacji

Celem Fundacji jest podejmowanie działań społecznie użytecznych w zakresie wychowania poprzez różne formy edukacji, bliskie tradycji wychowania i kształcenia w szkołach pijarskich; otaczanie bezpośrednią pomocą materialną dzieci ze środowisk ubogich i szczególnie zagrożonych oraz pozyskiwanie i przekazywanie środków finansowych na wyposażenie, rozbudowę i budowę szkół.

Fundacja  dofinansowuje świetlice dla dzieci ze środowisk patologicznych i zagrożonych, wspiera finansowo dzieci chore dofinansowując rehabilitację, zakup sprzętu i leków, zbierając fundusze na pokrycie kosztów leczenia. Dofinansowuje wyjazdy dzieci z rodzin ubogich i wielodzietnych na obozy, kolonie, wycieczki szkolne i „zielone szkoły", pomaga materialnie i rzeczowo, organizuje akcje charytatywne, prowadzi także warsztaty edukacyjne dla dzieci, młodzieży, rodziców i pedagogów.