You are here

Statut Fundacji

STATUT

FUNDACJI „KRĄG PRZYJACIÓŁ DZIECKA”

im. św. Józefa Kalasancjusza

 

§ 1

 

Z potrzeby niesienia pomocy dzieciom i młodzieży znajdującej się w ciężkich warunkach, dzięki pomnożeniu wysiłków i ofiarności wszystkich osób dobrej woli aktem notarialnym sporządzonym w Warszawie w dniu 16 maja 1991 roku z woli wymienionych w nim fundatorów została ustanowiona Fundacja „Krąg Przyjaciół Dziecka” im. św. Józefa Kalasancjusza, zwaną w dalszym ciągu Fundacją.

 

§ 2

 

 1. Siedzibą Fundacji jest miasto Warszawa, a terenem działania obszar Rzeczypospolitej Polskiej.
 2.  Dla właściwego realizowania celów statutowych Fundacja może prowadzić działalność poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.
 3. Czas działania Fundacji jest nieograniczony.
 4. Fundacja używa pieczęci z napisem: Fundacja „Krąg Przyjaciół Dziecka” im. św. Józefa Kalasancjusza, 00-704 Warszawa, ul. Gwintowa 3, tel.: 22 651 03 98
 5. Nadzór nad działalnością Fundacji sprawuje Minister Kultury i Sztuki.

 

§ 3

 

CELE FUNDACJI

 

1. Celem Fundacji jest podejmowanie działań społecznie użytecznych w zakresie:

 

 1. szeroko pojętej opieki i asystencji w procesie „wzrastania” dzieci i młodzieży, szczególnie zaś ze środowisk zagrożonych społecznie oraz znajdujących się w trudnych warunkach materialnych;
 2. rozwoju nauki, edukacji, oświaty i wychowania;
 3. krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży,
 4. szeroko pojętej pomocy społecznej, w tym pomocy dzieciom i młodzieży oraz ich rodzinom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania ich szans;
 5. promocji i organizacji wolontariatu;
 6. działalności charytatywnej;
 7. realizacji działań na rzecz osób niepełnosprawnych ze szczególnym uwzględnieniem ich integracji w środowiskach lokalnych,
 8. ochrony i promocji zdrowia, ze szczególnym uwzględnieniem profilaktyki uzależnień;
 9. działań na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami;
 10. podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, 
 11. działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;
 12. działalności wspomagającej szkoleniowo, informacyjnie i finansowo organizacje pozarządowe oraz podmioty działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych Kościołów i związków wyznaniowych oraz gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego, w zakresie określonym w sferze zadań publicznych.

 

2. Fundacja realizuje swój cel w szczególności poprzez:

 

 1. otaczanie bezpośrednią pomocą materialną dzieci ze środowisk szczególnie zagrożonych,
 2. integrowanie różnych grup środowiskowych w społeczeństwach lokalnych,
 3. organizowanie imprez kulturalnych dla dzieci i ich rodziców,
 4. pozyskiwanie i przekazywanie środków finansowych dla inicjatyw mających na celu roztoczenie opieki nad dziećmi,
 5. pozyskiwanie i przekazywanie środków finansowych na budowę szkół i innych ośrodków wychowawczych oraz wynagrodzenia opiekunów i nauczycieli;
 6. współpracę z instytucjami państwowymi i instytucjami sektora prywatnego w zakresie opieki nad dziećmi,
 7. współpracę ze stowarzyszeniami i fundacjami o podobnych zakresie celów statutowych,
 8. wspieranie działań dydaktyczno – wychowawczych i duszpasterskich w pijarskich Kolegiach, Parafiach, Szkołach i innych Ośrodkach.

 

 

3. Fundacja realizuje swój cel w szczególności poprzez następujące działania odpłatne:

 

 1.  wychowanie poprzez różne formy edukacji, bliskie tradycji wychowania i kształcenia   w szkołach pijarskich,
 2. edukację estetyczną dla dzieci szkół podstawowych,
 3. artterapię dzieci znerwicowanych (łagodzenie napięć emocjonalnych poprzez lecznicze oddziaływanie sztuki – muzyki, plastyki),
 4. organizowanie wypoczynku dla dzieci i młodzieży, w tym pochodzących z rodzin dysfunkcyjnych,
 5. wydawnictwa i publikacje;
 6. działania informacyjne i szkoleniowe;

 

 

§ 4

 

1. Majątek Fundacji stanowi Fundusz założycielski oraz przedmioty majątkowe nabyte w czasie działalności statutowej, a w szczególności:

 

 1. spadki, zapisy, darowizny, subwencje i innego rodzaju przysporzenia majątkowe poczynione na rzecz fundacji przez krajowe i zagraniczne osoby fizyczne i prawne,
 2. dochody z działalności gospodarczej,
 3. wpływ ze zbiórek organizowanych przez Fundację,
 4. inne wpływy i dochody.

 

2. Fundusz założycielski stanowią wkłady wniesione przez fundatorów w wysokości 10.000.000, - ( słownie: dziesięć milionów złotych)

3. Dysponowanie środkami pochodzącymi ze źródeł w § 1 pkt. 1 winno uwzględniać życzenia ofiarodawców co do przeznaczenia przekazanych Fundacji sum pieniężnych lub środków rzeczowych.

4. Zabrania się:

 

 1.   udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem organizacji w    stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie, członkowie organów oraz pracownicy organizacji pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej "osobami bliskimi",
 2.   przekazywania ich majątku na rzecz ich członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,
 3.   wykorzystywania majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego,
 4.   zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organizacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe

 

5. Dochód z działalności odpłatnej pożytku publicznego służyć będzie wyłącznie realizacji zadań należących do sfery zadań publicznych oraz celów statutowych Fundacji.

6. Cały dochód Fundacji przeznaczony jest na działalność wskazaną w § 3 Statutu Fundacji.

7. Wynagrodzenie, którym mowa w art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003 r. nr 96 poz. 873 z późn. zm.) nie może być w odniesieniu do działalności danego rodzaju wyższe od tego, jakie wynika z kalkulacji bezpośrednich kosztów tej działalności.

8. Wynagrodzenie osób fizycznych z tytułu zatrudnienia przy wykonywaniu statutowej działalności nieodpłatnej oraz działalności odpłatnej nie przekracza 1,5 krotności przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w sektorze przedsiębiorstw ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za rok poprzedni. Przez wynagrodzenie rozumie się wynagrodzenie z tytuły świadczenia pracy lub usług, niezależnie od sposobu nawiązania stosunku pracy lub rodzaju i treści umowy cywilnoprawnej z osobą fizyczną.

9. Prowadzenie nieodpłatnej i odpłatnej działalności pożytku publicznego wymaga rachunkowego wyodrębnienia tych form działalności w stopniu umożliwiającym określenie przychodów, kosztów i wyników, z zastrzeżeniem przepisów o rachunkowości.

 

 

§ 5

 

DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA

 

 1. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą w rozmiarach służących realizacji celów statutowych określonych w § 3 Statutu Fundacji. Działalność gospodarcza może być prowadzona przez wyodrębnioną jednostkę organizacyjną /zakład/, bądź bezpośrednio może podlegać także na udziale w spółce handlowej lub cywilnej.
 2. Przedmiot działalności gospodarczej Fundacji realizowany będzie w zakresie produkcji, handlu i usług i nie będzie dotyczyć odpłatnej działalności pożytku publicznego wykonywanej przez Fundację.
 3. Fundacja podejmuje działalność gospodarczą po zgromadzeniu wymaganego kapitału dla prowadzenia tej działalności. Działalność gospodarcza finansowana będzie ze środków funduszu założycielskiego w części określonej przez Kapitułę Fundacji oraz dochodów uzyskanych z działalności gospodarczej.
 4. Zasady prowadzenia działalności gospodarczej, organizacji oraz gospodarki finansowej i ewidencji księgowej określają załączniki do statutu.

 

§ 6

 

ORGANY FUNDACJI

 

1. Organami Fundacji są:

 1. Kapituła Fundacji,
 2. Rada Fundacji,
 3. Zarząd Fundacji

 

2. Radę tworzą przedstawiciele fundatorów. Każdy z fundatorów może posiadać w Radzie jednego przedstawiciela. Dla ważności przedstawicielstwa wymagana jest forma pisemna. W każdym czasie fundator może odwołać swego przedstawiciela, co również musi być potwierdzone pisemnie.

 

3. Członkowie Rady pełnią swe funkcje honorowo z tym, że przysługuje im prawo zwrotu poniesionych kosztów podróży, noclegów i diet.

4. Rada Fundacji obraduje na posiedzeniach zwoływanych przez Zarząd Fundacji nie rzadziej, niż raz na pół roku. Posiedzeniom Rady przewodniczy Przewodniczący Kapituły Fundacji.

5. Kapituła Fundacji przedstawia Radzie Fundacji raz do roku sprawozdania dotyczące realizacji celów Fundacji, o których mowa w § 3 Statutu Fundacji.

6. Rada Fundacji opracowuje i przedstawia do akceptacji Kapituły Fundacji roczne programy działalności statutowej Fundacji.

7. Członkostwo w Radzie wygasa w przypadku:

1) pisemnej rezygnacji członka Rady Fundacji,

2) śmierci członka Rady Fundacji

3) likwidacji fundatora – osoby prawnej.

8. Rada Fundacji powołuje na czas nieoznaczony pierwszą Kapitułę Fundacji w składzie:

1. Ambroziak Mariusz, 2. Byliński Janusz, 3. Dąbkowski Włodzimierz, 4. Joniec Józef, 5. Kowalik – Juśkiewicz Teresa, 6. Kurzak Adam, 7. Rolka Mieczysław, 8. Soczka Jan, 9. Suślik Tadeusz, 10. Szymański Grzegorz, 11. Wieczorek Ignacy.

9. Kapituła Fundacji może większością 2/3 głosów swoich członków dokooptować do swego grona członka Kapituły Fundacji.

10. Kapituła ma prawo zwykłą większością głosów odwołać członka Kapituły, który nie  usprawiedliwił udziału w trzech kolejnych posiedzeniach Kapituły lub, gdy działanie jego jest sprzeczne ze statutem Fundacji.

11. Członkostwo w Kapitule wygasa nadto w przypadku:

1) pisemnej rezygnacji członka Kapituły

2) śmierci członka Kapituły Fundacji.

12. Pierwsze posiedzenie Kapituły Fundacji zwołuje Zarząd Fundacji.

13. Nie można łączyć członkostwa w Kapitule Fundacji z członkostwem w Zarządzie   Fundacji. Członkowie Kapituły Fundacji:

 

1) nie mogą być spokrewnieni, spowinowaceni, pozostawać w podległości służbowej, związku małżeńskim lub we wspólnym pożyciu z członkami zarządu,

2) nie mogą być skazani wyrokiem prawomocnym za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,

3) mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w tym organie zwrot uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw ogłoszone przez Prezesa GUS za rok poprzedni.

 

§ 7

 

ZAKRES DZIAŁANIA KAPITUŁY

 

 1. Kapituła Fundacji jest kolegialnym organem kontroli i nadzoru, odrębnym od Zarządu Fundacji i nie podlega mu w zakresie wykonywania kontroli wewnętrznej lub nadzoru. Do zakresu działania Kapituły należy:

1/ opiniowanie i zatwierdzanie rocznych i wieloletnich planów programów działania fundacji,

2/ ocena sprawozdań Zarządu z działalności Fundacji za rok bieżący i za cały okres kadencji oraz udzielanie absolutorium Zarządowi Fundacji i podległych mu jednostek organizacyjnych, a w szczególności sprawdzania zgodności podejmowanych działań z celami Fundacji,

3/ kontrolowanie stanu majątkowego, bilansu i wyników ekonomicznych Fundacji i jej zakładów gospodarczych,

4/ powoływanie i odwoływanie członków Zarządu w tym Prezesa,

5/ uchwalanie regulaminów pracy Kapituły,

6/ określenie kompetencji Prezydium Kapituły,

7/ podejmowanie uchwał w innych sprawach przekazanych do decyzji Kapituły.

 1. Kapituła Fundacji ma prawo żądać od Zarządu udzielania jej wyjaśnień i udostępniania wszelkich dokumentów dotyczących działalności Fundacji.
 2. Zebranie Kapituły zwołuje przewodniczący Prezydium Kapituły z własnej inicjatywy, na wniosek Zarządu lub na wniosek, co najmniej trzech członków Kapituły Fundacji. W razie niemożności zwołania Zebrania Kapituły przez przewodniczącego, Zebranie może zostać zwołane przez Wiceprzewodniczącego Kapituły, na warunkach określonych w zdaniu pierwszym.
 3. Zebrania Kapituły winny odbywać się nie rzadziej niż dwa razy w roku.
 4. Pierwsze zebranie Kapituły winno odbywać się przed upływem 4 tygodni począwszy od następnego dnia po zarejestrowaniu zmian statutu o powołaniu Kapituły.
 5. Uchwały Kapituły w tym powoływania i odwoływania członków Zarządu zapadają zwykłą większością głosów przy obecności, co najmniej połowy jej składu. W wypadkach podejmowania uchwał dotyczących zmiany statutu Fundacji oraz likwidacji Fundacji konieczna jest większość 2/3 głosów przy obecności, co najmniej 2/3 składu kapituły.
 6. Pracami Kapituły kieruje wybrane przez nią Prezydium Kapituły w skład, którego wchodzą: przewodniczący, wiceprzewodniczący i  sekretarz.
 7. Kadencja Prezydium Kapituły trwa 3 lata.

1) rozpoczyna się 1 stycznia i upływa 31 grudnia trzeciego pełnego roku kalendarzowego, z tym, że pierwsza kadencja rozpoczyna się z dniem zarejestrowania zmian statutu o powołaniu Kapituły.

2) wybór Prezydium kapituły dokonuje Kapituła Fundacji.

 

§ 8

 

ZARZĄD FUNDACJI

 

 1. Zarząd Fundacji składa się, z co najmniej trzech osób, w tym Prezesa.
 2. Kadencja działalności Zarządu wynosi 3 lata i rozpoczyna się 1 stycznia i upływa z dniem 31 grudnia trzeciego pełnego roku kalendarzowego, z tym, że pierwsza kadencja rozpoczyna się z dniem zarejestrowania Fundacji
 3. W razie ustąpienia lub śmierci członka Zarządu w okresie kadencji skład Zarządu może być uzupełniony przez Kapitułę Fundacji.
 4. Powołanie nowego Zarządu winno nastąpić nie później niż 30 listopada roku kończącego kadencję poprzedniego Zarządu.
 5. Do zakresu działania Zarządu Fundacji należy:

1/ kierowanie bieżącą działalnością Fundacji,

2/ reprezentowanie Fundacji na zewnątrz wobec organów państwowych, osób fizycznych i prawnych w Polsce i za granicą.

3/ wyznaczanie głównych kierunków działalności Fundacji w ramach uchwalonych przez Radę Fundacji planów działania.

4/ opracowywanie rocznych i wieloletnich planów działania Fundacji.

5/ sprawowanie Zarządu majątkiem Fundacji.

6/ przyjmowanie subwencji, darowizn, spadków i zapisów.

7/ powoływanie i nadzorowanie działalności Biura Fundacji, zakładów i innych jednostek organizacyjnych Fundacji.

 1. Członkowie Zarządu z tytułu pełnienia funkcji mogą być wynagradzani i nagradzani przez Kapitułę Fundacji.
 2. Członkowie Zarządu Fundacji nie mogą być skazani wyrokiem prawomocnym za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
 3. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej 2/3 składu Zarządu, przy równowadze głosów decyduje głos Prezesa.
 4. Posiedzenie Zarządu zwołuje Prezes z własnej inicjatywy lub na wniosek dwóch członków Zarządu nie rzadziej niż raz na dwa miesiące.
 5.  Do dokonywania czynności prawnych w imieniu Fundacji upoważniony jest Prezes Fundacji lub dwóch członków Zarządu.

 

 

§ 9

 

BIURO FUNDACJI

 

 1. Biuro Fundacji realizuje cele i zadania Fundacji zgodnie z niniejszym statutem oraz uchwałami jej organów.
 2. Działalność Biura jest finansowana z funduszu Fundacji.
 3. Biurem Fundacji kieruje Dyrektor Biura, zatwierdzony przez Zarząd Fundacji.
 4. Strukturę organizacyjną Biura ustala Zarząd.
 5. Tabelę wynagrodzeń pracowników biura ustala Zarząd

 

 

§ 10

 

PRAWA OFIARODAWCÓW

 

1.  Każdy ofiarodawca na rzecz Fundacji zostaje wpisany do Księgi Dobroczyńców Fundacji „Krąg Przyjaciół Dziecka im św. J. Kalasancjusza”.

 

 

§ 11

 

WSPÓŁDZIAŁANIE Z INNYMI FUNDACJAMI

 

 1. Dla efektywnego realizowania celów statutowych Fundacja może połączyć się z inną fundacją mającą siedzibę na terenie kraju.
 2. Połączenie nie może nastąpić, jeżeli cele ustanowienia Fundacji w wyniku tego połączenia uległyby istotnej zmianie.
 3. Decyzję o połączeniu podejmuje Kapituła większością 2/3 głosów w obecności co najmniej 2/3 członków Kapituły.
 4. Uchwała w sprawie połączenia podejmowana jest na podstawie uzgodnień między Zarządami łączących się Fundacji, w szczególności w sprawie statutu połączonych Fundacji.
 5. Połączenie następuje przy odpowiednim stosowaniu przepisów o utworzeniu Fundacji i jej likwidacji.

 

§ 12

 

LIKWIDACJA FUNDACJI

 

 1. W chwili osiągnięcia celów, dla których Fundacja została utworzona Kapituła podejmuje uchwałę o likwidacji Fundacji.
 2. Fundacja może ulec likwidacji również z powodu wyczerpania jej środków finansowych i majątkowych, co powoduje niemożność kontynuowania działań statutowych.
 3. Uchwałę o likwidacji Fundacji podejmuje Kapituła większością 2/3 głosów w obecności, co najmniej 2/3 składu członków.
 4. Majątek po likwidacji Fundacji przekazuje się Polskiej Prowincji Zakonu Pijarów na cele oświatowo-wychowawcze.
 5. Uchwała o likwidacji Fundacji określi sposób likwidacji.

 

§ 13

 

Zmiana statutu Fundacji może nastąpić z inicjatywy lub na wniosek Zarządu Fundacji w drodze uchwały Kapituły Fundacji podjętej większością 2/3 głosów w obecności, co najmniej 2/3 członków Kapituły.

 

 

Prezes Fundacji – Bogdan Leonard Dufaj                     ………………………………………

Członek Zarządu – Katarzyna Kinga Krystek               ………………………………………

Członek Zarządu – Małgorzata Smolińska – Deszczka ………………………………………