You are here

Regulamin wsparcia

REGULAMIN

Fundacji Krąg Przyjaciół Dziecka im. św. Józefa Kalasancjusza

oraz

zasady przyznawania pomocy finansowej w sprawach indywidualnych

 

 Ograniczenia Fundacji w zakresie rodzajów udzielanej pomocy:

1. Fundacja nie udziela pomocy finansowej osobom występującym z prośbą o udzielenie pożyczek finansowych.

2. Fundacja nie udziela pomocy finansowej osobom występującym z prośbą o spłatę ich zadłużenia: bankowego, kredytowego, spółdzielni mieszkaniowych.

3. Fundacja nie udziela pomocy finansowej osobom występującym z prośbą o spłatę zadłużenia w placówkach medycznych tj. szpitale, hospicja, apteki i inne instytucje.

4. Fundacja nie udziela pomocy w zakresie informowania, konsultacji medycznych tj. leki, instytucje medyczne, lekarze.

5. Fundacja nie finansuje i nie współfinansuje operacji zagranicznych, rehabilitacji, zakupu sprzętu i leków poza granicami Polski.

6. Fundacja nie finasuje leczenia i rehabilitacji osobom zbierającym fundusze z wpłat z 1% na subkontach w innych fundacjach i stowarzyszeniach.

7. Fundacja nie udziela pomocy finansowej w zakresie medycyny niekonwencjonalnej tj. zakupu leków, leczenia i rehabilitacji.

8. Fundacja nie udziela długoterminowej pomocy finansowej na szeroko pojętą poprawę sytuacji bytowej z wyłączeniem jednorazowych sytuacji możliwych do udokumentowania np. fakturą/rachunkiem przed rozpatrzeniem wniosku

9. Fundacja nie zbiera środków finansowych z tytułu wpłat z 1% podatku dochodowego na konkretne osoby.

10. Fundacja nie udostępnia swojego bankowego konta jak również nie pośredniczy w zakładaniu subkont na rzecz osób fizycznych i instytucji.

Zgodnie ze statutem pomoc indywidualna przyznawana jest dzieciom i młodzieży ze środowisk zagrożonych społecznie oraz znajdujących się w trudnych warunkach materialnych na edukację (zakup pomocy szkolnych, podręczników, stypendia), leczenie i rehabilitację (w przypadku ciężkiej choroby lub niepełnosprawności wymagającej wysokich kosztów leczenia), transport, pomoc umożliwiającą prawidłowe funkcjonowanie (zakup sprzętu), wypoczynek („zielone szkoły”, wyjazdy wakacyjne) i  pomoc w innych szczególnie uzasadnionych wypadkach losowych.
          

Zasady przyznawania pomocy finansowej w sprawach indywidualnych:

1. Wszystkie wnioski z prośbą o pomoc muszą być kierowane do Fundacji Krąg Przyjaciół Dziecka im. św. Józefa Kalasancjusza wyłącznie na piśmie na adres: Fundacja Krąg Przyjaciół Dziecka im. św. Józefa Kalasancjusza ul. Gwintowa 3, 00-704 Warszawa drogą pocztową.

2.  Fundacja Krąg Przyjaciół Dziecka im. św. Józefa Kalasancjusza rozpatruje wnioski o pomoc finansową wyłącznie od osób, które dostarczą  formularz zgłoszeniowy oraz komplet wymaganych dokumentów tj:

  • Zaświadczenie o dochodach  (wynagrodzenia, zasiłki, renty, emerytury, alimenty, itp.) i / lub
  • Zaświadczenie z Urzędu Pracy – jako osoba zarejestrowana jako bezrobotna z prawem do/lub bez prawa do zasiłku i / lub
  • Zaświadczenie z PCPR, OPS lub/i innych organizacji pozarządowych o pobieranym świadczeniu (pomocy finansowej lub/i rzeczowej);
  • Opinia lekarza prowadzącego z opisem przypadku oraz potrzebnym leczeniem,  zawierające również wykaz leków i ich koszt lub konieczność zakupu sprzętu  medycznego/ rehabilitacyjnego itp.,
  • Zaświadczenie o niepełnosprawności,
  • Inne dokumenty poświadczające wypadki losowe
  • podpisana deklaracja zgody na przetwarzanie danych osobowych.

W szczególnych przypadkach Fundacja zastrzega sobie prawo do wystąpienia z prośbą o dodatkowe dokumenty ze względu na specyfikę wniosku bądź sposobu udzielania przez Fundację Krąg Przyjaciół Dziecka im. św. Józefa Kalasancjusza pomocy w danym przypadku.

3.  W przypadku prośby o dofinansowanie zakupu leków Fundacja Krąg Przyjaciół Dziecka im. św. Józefa Kalasancjusza zastrzega sobie prawo do wypłacania środków finansowych wyłącznie do aptek. Ubiegający się o pomoc zobowiązany jest do wskazania apteki w której będzie się zaopatrywał oraz do przedłożenia otrzymanego uprzednio od Fundacji Krąg Przyjaciół Dziecka im. św. Józefa Kalasancjusza oświadczenia dotyczącego akceptacji przez aptekę współpracy z Fundacją Krąg Przyjaciół Dziecka im. św. Józefa Kalasancjusza na poniższych zasadach:
- przy zakupie leków, środków opatrunkowych i sprzętu medycznego, na podstawie okazanej w aptece umowy darowizny zawartej pomiędzy Fundacją Krąg Przyjaciół Dziecka im. św. Józefa Kalasancjusza a podopiecznym, apteka wystawia fakturę VAT lub fakturę pro forma,
- nabywcą i odbiorcą na fakturze jest podopieczny Fundacji Krąg Przyjaciół Dziecka, a płatnikiem jest Fundacja Krąg Przyjaciół Dziecka im. św. Józefa Kalasancjusza
- apteka przesyła kopię faktury VAT lub fakturę  pro forma na adres Fundacji Krąg Przyjaciół Dziecka im. św. Józefa Kalasancjusza.

- Fundacja Krąg Przyjaciół Dziecka im. św. Józefa Kalasancjusza pokryje należności wynikające z wystawionej faktury wyłącznie do kwoty umowy darowizny zawartej z podopiecznym.

4.  W przypadku wniosku o dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego/ rehabilitacyjnego itp. Fundacja zastrzega sobie prawo żądania faktury pro forma już na etapie gromadzenia dokumentacji i w razie przyznania dofinansowania, do wypłacania przyznanych środków finansowych wyłącznie do sprzedawcy sprzętu itp.

5. W przypadku wniosku o dofinansowanie zabiegów rehabilitacyjnych /medycznych/ operacyjnych itp. Fundacja Krąg Przyjaciół Dziecka im. św. Józefa Kalasancjusza zastrzega sobie prawo do wpłacania środków finansowych wyłącznie do ośrodka  rehabilitacyjnego /szpitala/ rehabilitanta itp. na podstawie oryginału faktury/ rachunku wystawionego na Fundację Krąg Przyjaciół Dziecka im. św. Józefa Kalasancjusza z adnotacją, że zabieg dotyczy osoby, która wcześniej otrzymała od Fundacji Krąg Przyjaciół Dziecka im. św. Józefa Kalasancjusza pismo informujące o wysokości dofinansowania i sposobie realizacji płatności.

- Fundacja Krąg Przyjaciół Dziecka im. św. Józefa Kalasancjusza pokryje należności wynikające z wystawionej faktury wyłącznie do kwoty umowy darowizny zawartej z podopiecznym.

6.  W szczególnych przypadkach  losowych nieopisanych powyżej Fundacja Krąg Przyjaciół Dziecka im. św. Józefa Kalasancjusza zastrzega sobie prawo do udzielania pomocy na zmienionych zasadach, ustalonych na posiedzeniu zarządu.

7.  Fundacja Krąg Przyjaciół Dziecka im. św. Józefa Kalasancjusza zastrzega sobie prawo do odmówienia pomocy chociażby z listu i z dokumentacji ubiegającego się o pomoc wynikało, że wszelkie warunki określone statutem i regulaminem zostały spełnione.

9.  Wszystkie prośby kierowane do Fundacji Krąg Przyjaciół Dziecka im. św. Józefa Kalasancjusza będą rozpatrywane tylko po przesłaniu podpisanego formularza zgody na przetwarzanie danych osobowych pod adres: Fundacja Krąg Przyjaciół Dziecka im. św. Józefa Kalasancjusza ul. Gwintowa 3, 00-704 Warszawa
                                                         

Tryb podejmowania decyzji

1.  Decyzję o przyznaniu pomocy finansowej i jej wysokości lub/i pomocy rzeczowej podejmuje Zarząd.

2.  Zarząd ocenia możliwość udzielenia pomocy zgodnie z planem wydatków oraz posiadanymi środkami finansowymi.

3.  Zarząd po rozpatrzeniu wniosku informuje wnioskodawcę o przyznanej pomocy lub o decyzji negatywnej wraz z podaniem uzasadnienia.

4.  W przypadku podania nieprawdziwych danych we wniosku lub wykorzystania przyznanego dofinansowania niezgodnie ze złożonym wnioskiem, decyzja o przyznaniu zostaje cofnięta, a wypłacone środki podlegają zwrotowi na konto Fundacji.

5.  Pomoc nie może być przyznawana osobom wchodzącym w skład statutowych organów Fundacji oraz członkom ich najbliższych rodzin.

 Finansowy zakres pomocy

Wysokość pomocy oraz czas jej trwania uzależniony jest od sytuacji materialnej osoby wnioskującej, ogólnych warunków życia. Do każdego wniosku podchodzimy w sposób indywidualny.
W przypadku leczenia kwota uzależniona jest od rodzaju schorzenia i związanych z tym kosztów usług medycznych.