You are here

Projekty

 • Projekt zrealizowany z myślą o mamach, które pragną doskonalić swoje umiejętności wychowawcze i budować głębokie relacje ze swoim dzieckiem. Podczas warsztatów poruszano takie tematy jak: poszukiwanie nowych możliwości kontaktu z dzieckiem, wspieranie dziecka w rozwoju umysłowym, emocjonalnym, społecznym; sposoby pomagania dziecku w sytuacjach trudnych; uczenie dziecka samodzielności i zaradności. Uczestniczki warsztatów nauczyły się jak wychować dziecko do odpowiedzialnego podejmowania decyzji i rozwiązywania problemów.

 • Warsztaty promujące Towarzystwo Pomocy Głuchoniewidomym i zapoznające ludzi z problemami i potrzebami osób o takiej niepełnosprawności.

 • Projekt edukacyjny i wychowawczy, którego celem jest rozwinięcie aktywności uczniów Publicznej Szkoły Podstawowej i Publicznego Gimnazjum Kolegium Zakonu Pijarów, wsparcie ich rozwoju twórczego, zwiększenie umiejętności twórczego podejścia do nauki i życia codziennego. Uczniowie biorą udział w atrakcyjnych zajęciach, które pomogą twórczo spojrzeć na naukę i codzienne życie, odkryją swój naturalny potencjał twórczy, nauczą się dostrzegać problemy i aktywnie, samodzielnie je rozwiązywać. Nauczyciele i rodzice również byli adresatami warsztatów, aby mogli wspierać podopiecznych i efektywniej ukierunkować, uwydatnić ich zdolności twórcze przez stosowanie twórczych metod podczas zajęć, wzbogacenie i urozmaicenie warsztatu pracy o nowe formy metodami aktywnymi. Podczas warsztatów mają okazję przyjrzeć się często trudnej do zaakceptowania, ciekawości poznawczej i niekonwencjonalnych zachowań dzieci.

 • W ramach projektu przewidziano cykl warsztatów wychowawczych z wykorzystaniem połączonych metod artystycznych takich jak: drama, teatr, działania plastyczne, literackie i dociekania filozoficzne. Zajęcia mają na celu pomoc w harmonijnym - emocjonalnym, intelektualnym, moralnym i społecznym rozwoju;  pomoc w kształtowaniu postawy autonomii moralnej opartej na świadomie uznawanych, uniwersalnych wartościach; kształtowanie umiejętności interpersonalnych tj.: współpracy, empatii, wzajemnego poszanowania i respektowania ustalonych zasad. Ponadto zajecia kształtowały umiejętności intelektualne - postrzeganie i analizowanie problemów przy pomocy racjonalnej argumentacji; przeciwdziałania agresji i uzależnieniom, które są niejednokrotnie skutkiem zagubienia, frustracji i osamotnienia wobec przerastających siły wyzwań i problemów. Program wspomaga wysiłki rodziny, szkoły i innych instytucji angażujących się w wychowanie w zakresie wykraczającym poza program szkolny.


   

 • Warsztaty dla dzieci wzmacniające umiejętności skupiania uwagi oraz koncentracji, logicznego myślenia i powiązań między przyczyną a skutkiem oraz wspierające kreatywność i twórcze myślenie.  Celem projektu jest wsparcie wysiłków dziecka podejmowanych w celu przełamania lęków i obaw związanych z działaniem w zespole,  ułatwienie współdziałania w grupie rówieśniczej,  nauka radzenia sobie w nowych sytuacjach,  ukazanie różnych sposobów rozwiązywania problemów, ugruntowanie elementów wiedzy formalnej wymaganej na koniec nauki w przedszkolu oraz nauka radzenia sobie z trudnymi emocjami. Zajęcia przygotowują także  rodziców do wspierania edukacji, a także radzenia sobie z trudnościami, które mogą pojawić się w związku z podjęciem nowej roli przez ich dzieci. Rodzice uczestniczący w warsztatach poznają poszczególne kompetencje, które są ważne w funkcjonowaniu dziecka 5–letniego oraz typowe problemy i trudności związane z fazą rozwojową dziecka, a także wyzwania czekające na dziecko na nowym etapie edukacji.

 • Celem projektu jest - rozwój zainteresowań naukowych w zakresie przedmiotów ścisłych w zakresie    

  wykraczającym poza program szkolny, zwiększenie umiejętności twórczego, logicznego i abstrakcyjnego myślenia. Zajęcia umożliwiają korzystania z nowoczesnego sprzętu laboratoryjnego, podnoszą umiejętność pracy w zespole, rozwiązywania problemów, komunikacji, rozwój umiejętności interpersonalnych.

  Program ma na celu lepsze zrozumienie i polubienie nauk ścisłych, co przełoży się na wzrost zainteresowania naukami technicznymi i zwiększenia szansy na wybór ścisłego kierunku dalszego kształcenia.  Dzieci nabywają wiedzę z zakresu fizyki i chemii w atrakcyjnej formie praktycznej zabawy. Poznając działania fizyczne i zbudowały poduszkowce, fontanny i łodzie parowe, które mogły zabrać do domu.

 • Uczniowie Publicznej Szkoły Podstawowej i Publicznego Gimnazjum Kolegium Zakonu Pijarów poznali, dzięki projektowi, różne możliwości rozwiązywania konfliktów pomiędzy rówieśnikami, pozbawione przemocy i agresji. Cykl warsztatów z zakresu mediacji rówieśniczej, a także włączenie się całej społeczności szkolnej, czyli uczniów, nauczycieli i rodziców, pomógł wykształcić w uczestnikach konstruktywne postawy wobec konfliktów w środowisku uczniowskim.

Pages