You are here

Warsztat doskonalenia umiejętności wychowawczych

Fundacja zaprasza nauczycieli na "Warsztat doskonalenia umiejętności wychowawczych i budowania relacji opartych na autorytecie i szacunku", który odbędzie się w dniach 7-9 marca 2008 w Szkołach Pijarskich w Warszawie.

Nauczyciel posługuje się nie tylko wiedzą, ale również, a może przede wszystkim oddziałuje na ucznia poprzez swój styl bycia, prezentowane postawy, zachowania, stosunek do innych. Ma ogromny wpływ na kształtowanie postaw swoich podopiecznych, na ich stan psychiczny i  osiągane przez nich sukcesy. Dlatego właściwa, sprzyjająca rozwojowi relacja nauczyciela z uczniem jest tak ważna. Proponowany program ma na celu uświadomienie nauczycielom wagi zagadnienia oraz pokazanie możliwości wprowadzenia korzystnych zmian w obszarze wychowywania.  Tematem zajęć będzie:

zwiększenie świadomości swoich zachowań i ich wpływu na relacje z uczniami, uświadomienie zależności relacji nauczyciel – uczeń,

komunikowanie się: uczucia, sposób wyrażania i reagowania na uczucia uczniów, bariery komunikacyjne,

style wychowawcze – stawianie granic, zachowania asertywne,

budowanie szacunku i autorytetu w kontakcie z uczniem i rodzicem,

sposoby reagowania w sytuacjach  trudnych wychowawczo,

zrozumienie mechanizmów powstawania niedostosowanych zachowań,

wyposażenie uczestników w umiejętności potrzebne do budowania konstruktywnych sytuacji wychowawczych. 

Realizator programu:TeresaGrąziewicz – Jóźwik - psycholog, nauczyciel dyplomowany, od 87r. doświadczenie w prowadzeniu warsztatów dla nauczycieli, dzieci i młodzieży nt. umiejętności wychowawczych, twórczości,  aktywnych form uczenia się i nauczania, integracyjnych, antystresowych, edukacji seksualnej dla młodzieży. Od 97r. współpracuje z Ośrodkiem Szkoleń dla Nauczycieli „MEJ”– przeprowadziła tam kilkadziesiąt szkoleń dla nauczycieli według programów autorskich.