You are here

Wyprawy do miejsc niemożliwych

Fundacja realizuje w 2009 projekt dla uczniów szkoły podstawowej i młodzieży gimnazjalnej
Szkół Kolegium Zakonu Pijarów w Warszawie pt.
"Wyprawy do miejsc niemożliwych".

W ramach projektu przewidziano cykl warsztatów wychowawczych z wykorzystaniem połączonych metod artystycznych takich jak: drama, teatr, działania plastyczne, literackie i dociekania filozoficzne. Zajęcia mają na celu:
- pomoc w harmonijnym - emocjonalnym, intelektualnym, moralnym i społecznym rozwoju;
- pomoc w kształtowaniu postawy autonomii moralnej opartej na świadomie uznawanych, uniwersalnych wartościach;
- kształtowanie umiejętności interpersonalnych tj.: współpracy, empatii, wzajemnego poszanowania i respektowania ustalonych zasad;
- kształtowanie umiejętności intelektualnych tj.: postrzeganie i analizowanie problemów przy pomocy racjonalnej argumentacji;
- przeciwdziałanie agresji i uzależnieniom, które są niejednokrotnie skutkiem zagubienia, frustracji i osamotnienia wobec przerastających siły wyzwań i problemów;
- wspomaganie wysiłków rodziny, szkoły i innych instytucji angażujących się w wychowanie w zakresie wykraczającym poza program szkolny.

Program przygotowany we współpracy z Fundacją Alternatywa. Projekt dofinansowany przez Biuro Edukacji Miasta Stołecznego Warszawy.